Category Archives: Акционери на ПФК ЦСКА АД

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ за закупуването на акции на ПФК ЦСКА АД

ЦСКА София - CSKA Sofia

1.      Кога мога да купя акции на ПФК ЦСКА АД?

 • Кампанията стартира в петък, 21.03.2014г.

2.      Къде да отида, за да си купя акции на ПФК ЦСКА АД?

 • За да си купите акции на ПФК ЦСКА АД, трябва да използвате инвестиционен посредник. Те са институциите, които имат право да търгуват на Българска фондова борса. Повечето банки в България също са инвестиционни посредници.

3.      Какви формуляри трябва да попълня, за да си купя акции на ПФК ЦСКА АД?

 • Никакви! Служителите на инвестиционните посредници разполагат с такива и ще попълнят всички необходими формуляри.

4.      Какви документи трябва да нося, за да купя акции на ПФК ЦСКА АД?

 • Ако купувате акции като физическо лице – само валидна лична карта
 • Ако  купувате акции като юридическо лице – трябва да сте вписан в Tърговския регистър, че представлявате дружеството или да носите валидно пълномощно, удостоверяващо правата ви.
 • Ако купувате акции за друго физическо лице – нотариално заверено пълномощно по образец.

5.      Има ли ограничения колко акции на ПФК ЦСКА АД мога да купя? 

 • Да! Минималният брой акции, които може да купите е 10 броя на обща стойност 30 лв., максималният е 3 000 000 броя на обща стойност 9 000 000 лв.

6.      Плащат ли се такси, за да се купят акции наПФК ЦСКА АД?

 • Да! Обичайно таксите на инвестиционните посредници са по-ниски от тези на банките! Таксите при инвестиционните посредници за закупуване на минимален пакет акции (10 акции на стойност 30 лв.) варират от 5 до 10 лв., при банките може да достигнат до 20 лв. Всеки инвестиционен посредник взима определена такса за извършване на услугата, която предлага, съгласно тарифата си, която е качена на сайта му и е на разположение в офиса му.

7.      Какъв документ ще получа, удостоверяващ, че съм купил акции на ПФК ЦСКА АД и съм акционер в клуба?

 • В рамките на 24 часа, след като внесете парите при инвестиционния посредник, ще получите потвърждение от него, че е изпълнил вашата поръчка на Българска фондова борса и сте купил акции на ПФК ЦСКА АД.
 • След като приключи първичното публично предлагане на акции на ПФК ЦСКА АД (към края на мeсец aприл) ще получите Депозитарна разписка от посредника, издадена от  Централния депозитар (регистър на акционерите на всички дружества, които се търгуват на Българска фондова борса). Тази депозитарна разписка е Вашият официален документ, удостоверяващ, че сте акционер в ПФК ЦСКА АД.

8.      След време, мога ли да продам акциите, които съм купил и как?

 • Да! След като приключи първичното публично предлагане, акциите на ПФК ЦСКА АД ще се търгуват свободно на Българската фондова борса. По всяко време ще можете да проверите каква е актуалната им цена (при каква цена последно някой е купил или продал акции от друг акционер) на сайта на Българска фондова борса. За да продадете Вашите или купите още акции, ще трябва да използвате отново инвестиционен посредник.

9.      Какви права ми дават акциите на ПФК ЦСКА АД?

 • Подробно описание на правата на акционерите може да бъде намерено в Проспескта за публично предлагане на акции на ПФК ЦСКА АД. Най-основни:
 • Да избирате членове и да участвате в управлението на ПФК ЦСКА АД.
 • Да получавате актуална информация за състоянието на Клуба.
 • Да участвате в разпределянето на финансовата печалба на дружеството чрез получаване на дивидент.

10.  С какви задължения се натоварвам, когато притежавам акции на ПФК ЦСКА АД?

 • С никакви! Купувайки акции, не купувате задължения на дружеството, нито настоящи, нито бъдещи.

11.  След като купя акции на ПФК ЦСКА АД, ще трябва ли да давам други пари след време?

 • Не!

12.  Могат ли да бъдат купени акции от чужбина?

 • Юридическите лица – български и чуждестранни  и Физическите лица– български и чуждестранни подават нареждане за покупка чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице в съответствие със законовите изисквания и вътрешните процедури на съответния инвестиционен посредник.