Category Archives: Акционери на ПФК ЦСКА АД

Публично предлагане на акции на ПФК ЦСКА АД

ЦСКА София - CSKA Sofia

Армейци,

свалете проспекта за публично предлагане на акции на ПФК ЦСКА АД тук!Процедура за купуване на акции на ПФК ЦСКА АД

ЦСКА София - CSKA Sofia

І. Бъдещият акционер трябва да посети инвестиционен посредник, като носи със себе си личната си карта за удостоверяване на самоличността.

ІІ. Инвестиционният посредник идентифицира бъдещия акционер и прави копие на документа за самоличност, което се заверява лично от бъдещия акционер.

ІІІ. Бъдещият акционер заявява желание за закупуване на съответния брой акции пред инвестиционния посредник.

ІV. Бъдещият акционер заплаща стойността на заявения брой акции, както и таксата на съответния инвестиционен посредник.

V. Срещу това бъдещият акционер получава екземпляр от нареждането за покупка и документ за платените суми.

VІ. Бъдещият акционер ще получи потвърждение за закупените от него акции на ПФК ЦСКА АД от инвестиционния посредник не по-късно от края на следващия работен ден по указания от бъдещия акционер начин (обикновена поща, e-mail, факс, лично в офиса на посредника).

VІІ. След приключване на процедурата по Публичното Предлагане на Акции на ПФК ЦСКА АД и вписването на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър, акционерът получава депозитарна разписка от инвестиционния посредник, която представлява документ за собственост на акциите.

VІІІ. В интернет страниците на ПФК ЦСКА АД и инвестиционния посредник АВАЛ ИН АД (www.aval-in.com) ще бъде публикуван резултатът от Публичното Предлагане на Акции на ПФК ЦСКА АД до 3 дни след приключване на процедурата.